گروه 1: دانشجو 800،000  ریال

 

درصورتی‌ که نویسنده بیش از یک مقاله ی پذیرفته‌ شده داشته باشد، باید به‌ازای هر مقاله ی اضافی پذیرفته‌ شده، مبلغ 400،000 ریال بابت هزینه ی ثبت‌نام مقاله ی دوم تا چهارم بپردازد.

 

گروه 2: غیر دانشجو

عضو هیات علمی: 1،200،000 ریال

آزاد: 1،500،000 ریال

 

درصورتی‌ که نویسنده بیش از یک مقاله ی پذیرفته‌ شده داشته باشد، باید به‌ازای هر مقاله ی اضافی پذیرفته‌ شده، مبلغ 400،000 ریال بابت هزینه ی ثبت‌نام مقاله ی دوم تا چهارم بپردازد.

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان