نام کاربری: kardan
نام کاربر: دکتر نازیلا کاردان
ایمیل: n.kardan@azaruniv.ac.ir

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان