تمدید زمان ارسال مقاله کامل

ارسال مقاله کامل

 1396/01/25

1395/12/15

اعلام نتیجه داوری مقالات

1396/01/20

ثبت نام مقالات پذیرفته شده

1396/01/30

ثبت نام با تأخیر

1396/02/10

برگزاری سمینار

1396/02/20

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان