شهر تبریز

شهر تبریز

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان