گروه 1: دانشجو

 • صدور گواهی حضور در سمینار
 • صدور گواهی ارائه ­ی مقاله
 • حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • حضور در تمامی جلسه‌های ارائه ­ی مقاله‌ها
 • بسته ­ی کنگره، شامل کیف مخصوص کنگره، برنامه، لوح فشرده­ی مجموعه ‌مقاله‌های سمینار
 • پذیرایی‌ها: شامل ناهار و پذیرایی بین جلسه‌ها

گروه 2: غیر دانشجو (هیات علمی و آزاد)

 • صدور گواهی حضور در سمینار
 • صدور گواهی ارائه ­ی مقاله
 • حضور در مراسم افتتاحیه و اختتامیه
 • حضور در تمامی جلسه‌های ارائه ­ی مقاله‌ها
 • بسته ­ی کنگره، شامل کیف مخصوص کنگره، برنامه، لوح فشرده ­ی مجموعه‌ مقاله‌های سمینار
 • پذیرایی‌ها: شامل ناهار و پذیرایی بین جلسه‌ها

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان