دکتر یوسف حسن زاده

استاد دانشکده مهندسی عمران - دانشگاه تبریز 


 

دکتر احمد فاخری فرد 

استاد دانشکده کشاورزی - دانشگاه تبریز 

 


طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان